Cilji projekta

 • Pripraviti spletno zbirko najsodobnejšega znanja o podnebnih spremembah in prilagajanju v Alpah.
 • Pripraviti nabore orodij in aktivnosti za prilagajanje, usklajene med sektorji.
 • Učinkovito prenašati znanje in ga sporočati ciljnim skupinam.
 • Razčleniti značilnosti politik prilagajanja in verige znanost-politika v alpskih državah ter podati predloge za izboljšanje učinkovitosti politik.
 • Posredovati informacije, sprožati, podpirati in udejanjati procese prilagajanja, pripravo strategij,  akcijskih načrtov in ukrepov v pilotnih občinah in regijah.


Več o ciljih projekta

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta so opredeljene zelo široko; to so oblikovalci politik in odločevalci, strokovnjaki na državni, regionalni in lokalni ravni ter drugi deležniki, ki vplivajo na odločitve glede prilagajanja: ministrstva, regionalne oblasti, občinski sveti, usklajevalci podnebnih politik, upravljalci regionalnega razvoja, prihodnji upravljalci prilagajanja, osebe, ki lahko delujejo kot »pobudniki sprememb«.


Več o aktivnostih projekta

    

Ključni rezultati

 • Zbirka znanja in spletna platforma o prilagajanju podnebnim spremembam v Alpah.
 • Poglobljeno vedenje o ciljnih skupinah in njihovih potrebah po prenosu znanja.
 • Smernice za pripravo strategij sporočanja, priročnik o poučevanju in sporočanju o problematiki  prilagajanja podnebnim spremembam, ključna sporočila.
 • Ocena delovanja in poglobljeno znanje o prednostih in slabostih politik prilagajanja, sistemov upravljanja in verig znanost-politika v alpskih državah.
 • Predlogi za izboljšanje politik prilagajanja, za jačanje prostora izmenjav med znanostjo in politiko, in za dobro upravljanje prilagajanja.
 • Orodje za prilagajanje občin podnebnim spremembam, ki ga je možno uporabiti v različnih okoljih.
 • Znanje o prilagajanju posredovano deležnikom na pilotnih območjih.
 • Pilotne regije in občine prejele podporo pri pripravi strategij prilagajanja, akcijskih načrtov, sprejemanju odločitev.
 • Ustanovljena trajna transnacionalna skupina za izmenjavo izkušenj in znanja o pripravi in uresničevanju politik prilagajanja podnebnim spremembam.

Več o rezultatih projekta

Splošne informacije

Sredstva zagotavlja Program transnacionalnega  teritorialnega sodelovanja Območje Alp 2007–2013.  


Projekt se uvršča v tematsko področje Okolje ter preprečevanje naravnih in okoljskih tveganj.

Projekt poteka od januarja 2012 do decembra 2014.

 

Dodatne informacije